سازمان همایش

ریاست همایش: جناب آقای مهندس محمدرضا جانباز / مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دبیر همایش: آقای مهندس رضا گیاهی مسئول کمیته اجرایی: آقای مهندس یعقوب رضایی تبار / رئیس هیئت مدیره شرکت شهرآب تدبیر   ...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان