تعرفه های ثبت نام

 ثبت نام غیر حضوری

 

 

 

0تومان

 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

0تومان

 

ثبت نام کننده آزاد

0 تومان

 

ویژه دانشجویان

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 0 تومان می باشد.

 

ثبت نام ثبت نام حضوری

 

 

 

0 تومان

 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

0 تومان

 

ثبت نام کننده آزاد

0 تومان

 

ویژه دانشجویان

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 0 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.