معرفی اقدامات برتر

همکار محترم

یکی از اهداف راه اندازی سایت همایش مدیران آب و فاضلاب شهر ها و شهرستان های کشور ایجاد بستری لازم جهت اشتراک گذاری تجربیات مفید مدیران شهر ها و شهرستان ها در خصوص حوزه های کارکردی آن ها در شهرها و شهرستانهاست. خواهشمند است اقدامات موثری که در تمام حوزه های کاری خود انجام داده اید که باعث بهبود بهره وری و کارایی در آن حوزه شده را با ذکر تفصیلات برابر فرمت زیر تکمیل و جهت درج در سایت به آدرس info@conferenc.ir ایمیل فرمایید.

 

دانلود فرم اقدامات برتر

باتشکر

دبیرخانه همایش

اقدامات برتر ارسال شده :

 تحلیل شبکه آب

دستگاه ودیومتری

ساخت دستگاه سختیگیر آب

هوشمندسازی شبکه و تأسیسات آبرساني شهر رضوانشهر