سازمان همایش

ریاست همایش: جناب آقای مهندس محمدرضا جانباز / مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

دبیر همایش: آقای مهندس رضا گیاهی

مسئول کمیته اجرایی: آقای مهندس یعقوب رضایی تبار / مدیر عامل شرکت شهراب تدبیر