اعضای شورای سیاست گذاری و اجرایی همایش

1- آقای مهندس رضا گیاهی، معاون محترم منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و رئیس ستاد

2-آقای مهندس نجف پرتویی، معاون محترم مالی و پشتیبانی آبفای استان تهران و نماینده استان تهران بعنوان استان معین همایش

3- آقای مهندس حسین ایلیادی، مدیر کل محترم دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آبفای کشور

4- آقای مهندس مجید قنادی، نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

5- آقای مهندس آقابابایی، نماینده محترم نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

6- آقای مهندس حمید مظفریان، نماینده محترم معاونت هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

7- آقای مهندس محمد امجد، نماینده محترم دفتر حراست شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

8- آقای مهندس محمد خلیلی پیر، مدیر محترم دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

9- خانم رقیه دهقانیان، نماینده محترم دفتر روابط عمومی آبفای استان تهران

10- خانم مژده کریمی نژاد، دبیر محترم ستاد

11- آقای مهندس یعقوب رضایی تبار، مدیر عامل محترم شرکت شهراب تدبیر و مجری همایش

12- آقای مهندس ابراهیم میثمی نژاد، نماینده محترم شرکت شهراب تدبیر و مجری همایش