کمیته علمی

اعضای کمیته علمی همایش و داوران مقالات

1- آقای غلامرضا بیدهندی استاد دانشگاه محیط زیست دانشگاه تهران

2- آقای شکور سلطانی استاد دانشگاه تهران و معاون بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو

3- آقای مجید قنادی مشاور معاونت مهندسی و توسعه

4- آقای حسین آقابابایی مشاور معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری

5- آقای احمدرض محمدی مدیر بهره برداری فاضلاب استان تهران

6- آقای عبدالکریم زرنگ مشاور معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

7- آقای علیرضا احدی معاون برنامه ریزی و منابع انسانی