کمیته های تخصصی

اعضای کمیته انتخاب مدیران برتر

1- آقای مهندس حسین ایلیادی، مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری / شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

2- آقای مهندس حمید مظفریان، مدیر کل دفتر امور اداری و پشتیبانی / شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

3- آقای مهندس بهنام وکیلی، مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب  / شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

4- آقای دکتر مجید قنادی، مشاور معاونت مهندسی و توسعه  / شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

5- آقای غلامرضا ابراهیم آبادی، مدیر کل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی

6- آقای علی حقنگهدار، معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان البرز