همایش دو سالانه مدیران آب و فاضلاب شهری و روستایی

با رویکرد ارائه تجربیات برتر مدیران در اجرا، بهره برداری، اقتصاد آب و خدمات مشترکین و منابع انسانی

آذرماه 1396