مخاطبان و گروه های هدف

مدیران ارشد وزارت نیرو

مدیران ارشد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی

مدیران آب و فاضلاب شهر ها و شهرستانهای سراسر کشور (شهری و روستایی)