مصاحبه با مدیر امور آبفار شهرستان کاشان – استان اصفهان

 لطفا خودتان را معرفی کنید.
علیرضا صبوري کاشانی مدیر امور آبفار شهرستان کاشان – استان اصفهان
در خصوصحوزه فعالیتخود مختصريتوضیح دهید.
76 در واحد مهندسی بهداشت جهاد سازندگی فعالیت خود را شروع نموده و در سال 1392 به مدیریت امور آبفار آران /06/ در تاریخ 25
وبیدگل و سپس در سال 1394 به مدیریت امور آبفار کاشان منصوب گردیده ام.
شهرستان کاشان داراي 56 روستاي تحت پوشش و داراي حدود 15000 مشترك میباشد که با شعار آب دائم و سالم براي مشترکین
در حال انجام وظیفه میباشیم.
 اقدامات و فعالیتمهم خود در سال هاي 94 را اعلام فرمائید.
حل مشکل 13 روستا از 28 روستا در سطح شهرستان که با کمبود و قطع شدید آب مواجه بوده اند و با فعال سازي پروژه هاي 5
مجتمع روستایی و تخصیصاعتبارات صندوق توسعه نسبت به مرتفع نمودن الباقی روستاها گام نهاده ایم.
 اگر تجربه و یا فعالیتدر طی سال هاي مدیریتخود دارید بصورت خلاصه اعلام فرمائید.
باتوجه به عدم تخصیصاعتبارات و مشکلات عدیده بی آبی در سطح روستاهاي شهرستان آران وبیدگل طی بررسی ها و مطالعات
انجام گرفته ضمن در نظر گرفتن نبود هیچ منبع اعتباري شروع به مدیریت توزیع و بررسی هدر رفت هاي آب در سطح روستاها
کرده و باتلاش عوامل شعبه توانستیم معظل قطع، افت و کمبود آب را در سطح روستاهاي شهرستان کاملا موتفع نمائیم.
 تاکنون در چند همایشمدیران شهرها شرکتنموده اید و نظرتان در خصوصلزوم استمرار این همایشها چیست.
با توجه به تبادل نظرات آشنایی با راهکارها و ارزشهاي مختلف در سطح کشور لزوم انجام اینگونه همایش ها الزامی است.
اگر در هشتمین همایشمدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعفو قوت این همایشرا اعلام فرمائید.
همایش در کل از محتویات خوبی برخوردار بود ولی یک روز براي تبادل نظرات خلی کم است
براي برگزاري موفق نهمین همایشمدیران چه پیشنهاداتی دارید.
الف: توجه به ایاب و ذهاب از مسیرهاي دور و هزینه هاي سنگین براي یک روز اقتصادي نمیباشد.
ب: در صورت امکان کشور را به 2 یا 3 دسته تقسیم نموده تا براي کنترل و انجام بازدهی بیشتر برنامه ریزي صورت گیرد.
ج: برگزاري همایش بیشتر به همفکري ارائه مقالات، اقدامات شاخصی که در سطح کشور در شهرهاي مختلف با موفقیت صورت
گرفته پرداخته شود.
زمان و مکان مناسببراي برگزاري این همایشرا اعلام فرمائید.
مکان برگزاري کاملا مناسب و خوب میباشد ولی براي شهرستان هایی که به مرکز پایتخت نزدیکتر میباشند
زمان برگزاري مقدار طول زمان بسیار اندك میباشد.
اگر برنامه خاصی جهتارانه دراین خصوصدارید اعلام فرمائید.
در خاتمه اگر نظر دیگري در این خصوصدارید اعلام فرمائید.
علیرضا صبوري کاشانی