مصاحبه به امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان گلپایگان

لطفا خودتان را معرفی کنید ؟

اسفندیار ریاحی – مدیر امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان

در خصوص  حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید .

 امور آب وفاضلاب روستایی گلپایگان دارای 49روستا،جمعیت بالغ بر 14500نفرجمعیت ساکن ودارای 270کیلومتر شبکه توزیع و 90 کیلومتر خط انتقال و 7500 تعداد مشترک میباشد.

اقدامات وفعالیت مهم خود را در سالهای 94را اعلام فرمایید.

نگهداری ازتاسیسات وخدمات رسانی به مشترکین وپیگیری تامین آب 12 روستای شهرستان که با مشکل تامین آب مواجه بودند الحمدا... در خردادماه سال 95 به بهربرداری رسیدو 12 روستای شهرستان به شبکه آب تصفیه شده و پایدار وصل گردید.

اگر تجربه ویا فعالیت موفقی در طی سالهای مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمایید.

با وضعیت کنونی و کمبود اعتبارات و عدم تخصیص اعتبارات بهترین و مهترین موفقیت اینجانب در خدمت رسانی تعامل با ادارات ومسئولین ذیصلاح شهرستان ،شورای اسلامی و دهیاران روستا هامی باشد.

تاکنون در چند همایش مدیران شهرها  شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمراراین همایشها چیست؟

تاکنون در هیچگونه همایشی جهت مدیران شرکت ننموده ام.

اگر در هشتمین همایش مدیران شهرستان شرکت کرده بودید،نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید.

در هشتمیبن همایش شرکت ننموده ام.

برای برگذاری موفق نهمین همایش مدیران شهرستان چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهادی ندارم.

زمان ومکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمایید.

زمان مهرماه 96و مکان مشهد یا اصفهان

اگر برنامه خاصی جهت ارائه در این خصوص دارید اعلام فرمایید.

برنامه ای ندارم.

در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمایید.

نظری ندارم.