تعداد مقالات پذیرفته شده در هشت محور به ۲۴۸ مقاله افزایش یافت


به نام خدا

با بررسی مجدد مقالات و بنا به گزاارش کمیته علمی تعداد مقالات پذیرفته شده در هشت محور جمعا به  ۲۴۸ مقاله برای چاپ افزایش یافت

 

لیست مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در کتاب مقالات و نیز درج در CD همایش